Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens

Vandewaetere, Mattias
Boterweg 5
B-8211 Aartrijke
+32 (0) 478 53 42 15
ondernemingsnummer 0849.412.766

Algemene Voorwaarden inzake verhuur door Beer-Cycle

Artikel 1: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten inzake verhuur door Beer-Cycle met huurders gesloten en bevatten de in deze algemene voorwaarden genoemde materialen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 2: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Verhuurder: Vandewaetere, Mattias (hierna ook “Beer-cycle” of “wij”, met ondernemingsnummer 0849.412.766 met zetel te Boterweg 5, 8211 Aartrijke

Huurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die op basis van een huurovereenkomst materialen en/of diensten huurt van verhuurder voor een bepaalde periode.

Bestuurder: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die enige handeling verricht om een zich voortbewegend voertuig de gewenste richting te doen volgen; die controle of meesterschap heeft over het rijtuig van verhuurder. In het bezit van een rijbewijs B en minimumleeftijd van 18 jaar.

Materialen: Alle goederen die verhuurder voor verhuur beschikbaar stelt, alsmede alle bijbehorende accessoires.

Diensten: Alle diensten die verhuurder voor huurder levert (vb. BOB)

Artikel 3: Huurperiode

De materialen worden verhuurd voor een bepaalde periode van minimaal 1 uur. De huurperiode vangt aan op de huurdatum, zodra de gehuurde materialen ter beschikking zijn op de afgesproken leverplaats en eindigt op het tijdstip waarop de gehuurde materialen weer terugkomen naar de afgesproken leverplaats. Zodra de huurperiode moedwillig uitloopt bv. het uur uit het oog te verliezen wordt zal een vergoeding van de borg worden afgehouden ter compensatie. De compensatie is afhankelijk van de tijd die men te laat is gekomen.

Artikel 4: Tarieven

De huurder wordt geacht de door verhuurder gehanteerde verhuurtarieven te kennen en daarmee akkoord te gaan. Huurder dient de huurprijs contant en volledig vóór of bij aanvang van de huurperiode te voldoen, inclusief €200,00 borg.

Artikel 5: Borg

De voor aanvang van huurperiode betaalde borg wordt na afloop van de huurperiode terugbetaald op dezelfde wijze dat deze betaald werd. Als er al dan niet opzettelijk aangebrachte schade aan de gehuurde materialen wordt geconstateerd zoals beschreven in art. 13. van deze algemene voorwaarden, materiële of immateriële schade aan verhuurder is toegebracht of als de Beer-Cycle niet tijdig terug op de afgesproken locatie is, wordt de waarborg volledig ingehouden en wordt na reparatie of berekening van de kosten, herstellingen en of boete de eventuele overschot teruggestort op het rekeningnummer van de persoon die de waarborg betaalde.

Artikel 6: Annulering

Indien huurder bij verhuurder een reservering heeft geplaatst en vervolgens deze reservering wenst te annuleren:

  • kan de verhuurder bij annulering op minder dan 1 maand voor de gereserveerde datum, 30% van de huursom aanrekenen
  • kan de verhuurder bij annulering op minder dan 1 week voor de gereserveerde datum, 70% van de huursom aanrekenen.
  • Bij annuleringen meer dan een maand voor de huurdatum zullen geen annuleringskosten worden berekend.

Artikel 7: Legitimatieplicht

Alvorens de huurovereenkomst met huurder of de bestuurdersverklaring met de bestuurde aan te gaan, kan verhuurder de huurder en de bestuurder verplichten zich te legitimeren door het tonen aan verhuurder van één of meer rechtsgeldige legitimatiebewijzen.

Artikel 8: Gebruik

De huurder en bestuurder zullen de materialen uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor deze gefabriceerd zijn. De huurder en bestuurder zullen met de materialen omgaan als een goede huisvader en zullen tevens zorg dragen voor passende en veilige opslag. Huurder is verplicht te allen tijde aan een door verhuurder gemachtigde vrije toegang te verschaffen tot gebouwen, erven of andere plaatsen waar de gehuurde materialen zich bevinden om de toestand van die materialen te laten inspecteren.

Artikel 9: Vervoer

De gehuurde materialen worden uitsluitend door de verhuurder geleverd en opgehaald. Ook tijdens de rit met de Beer-Cycle mag deze niet worden opgeladen op een ander voertuig of getrokken/geduwd worden door een ander voertuig.

Artikel 10: Werking

10.a. De huurder verklaart zich ervan te vergewissen dat hem de materialen in goede conditie vanaf magazijn van verhuurder aan hem worden geleverd. Door het aangaan van de huurovereenkomst verklaart huurder bekend te zijn met de werking van de materialen en erkent huurder dat de door hem gehuurde materialen beantwoorden aan het doel waarvoor hij de materialen huurt.

10.b. Indien zich tijdens de huurperiode een storing in of aan de gehuurde materialen voordoet, dient huurder dit direct te melden aan de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan zelf storingen te verhelpen en/of reparaties uit te voeren aan de gehuurde materialen, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Indien storingen of gebreken in of aan of van de gehuurde materialen niet direct of in het geheel niet worden gemeld aan de verhuurder is huurder volledig aansprakelijk voor alle schade die daarvan het gevolg is.

Artikel 11: In gebreke zijn en schadevergoeding.

11a. Aanvang huurperiode

Indien huurder niet tijdig of niet op het overeengekomen tijdstip en locatie van de aanvang van de huurperiode is, is de huurprijs ten allen tijde verschuldigd over de schriftelijk, al dan niet via email, overeengekomen huurperiode.

11b. Einde huurperiode

De materialen moeten door huurder op de schriftelijk, al dan niet via email, overeengekomen eindlocatie worden teruggebracht uiterlijk op de datum en tijdstip waarop de overeengekomen huurperiode eindigt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien huurder niet uiterlijk op die einddatum/uur de gehuurde materialen teruggebracht heeft, is de huurder daardoor in gebreke van rechtswege (d.i. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is).

Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij niet-tijdige terugbezorging bedraagt deze schadevergoeding de huurprijs per uur voor elk uur waarmee de overeengekomen huurperiode overschreden wordt vermeerderd met 100% van die huurprijs.

11c. Beschadiging

In geval van beschadiging aan de materialen, door welke oorzaak ook, is de huurder daardoor in gebreke van rechtswege (d.i. zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist is).

Alsdan is de huurder, onverminderd zijn overige verplichtingen jegens de verhuurder, aan de verhuurder een schadevergoeding verschuldigd. Bij beschadiging van de materialen is huurder de kosten van herstel van die beschadigingen als schadevergoeding verschuldigd alsmede de huurprijs per dag voor elke dag die met dat herstel gemoeid zal zijn vermeerderd met 50% van die huurprijs.

11d. Indien verhuurder ten gevolge van te late terugbezorging door huurder en/of ten gevolge van beschadiging aan de materialen een hoger bedrag aan schade mocht lijden dan het bedrag van de schadevergoeding die door huurder op grond van het bepaalde in 11b en 11c., van dit artikel verschuldigd zou zijn, zal verhuurder het recht hebben dit meerdere bedrag aan schadevergoeding eveneens van huurder te claimen.

11.d. De waarborg wordt in elk van deze gevallen volledig ingehouden en na berekening van de kosten wordt de eventuele overschot van de waarborg teruggestort op de rekening van de persoon die de waarborg betaald heeft. Indien de kosten hoger zijn dan de ingehouden waarborg wordt hier een bijkomende factuur van opgemaakt te betalen door de huurder.

Artikel 12: Meldingsplicht

In geval van diefstal of verlies van, of schade aan de materialen is huurder verplicht hiervan terstond melding te doen aan de verhuurder op de moment dat deze diefstal, verlies of schade zich heeft voorgedaan. Tevens zal de huurder in geval van diefstal of verlies of in geval van molestschade hiervan terstond aangifte doen bij de politie van de gemeente waarin die diefstal dan wel molestschade zich heeft voorgedaan en een kopie van die aangifte terstond aan de verhuurder laten bezorgen. Indien huurder de in dit artikel genoemde verplichtingen niet nakomt is hij gehouden tot vergoeding van alle schade aan verhuurder die het gevolg zal zijn van diefstal of verlies van of schade aan materialen.

Artikel 13: Schade

13.a. Alle schade die tijdens de huurperiode aan de materialen is ontstaan, ongeacht de oorzaak of de toedracht daarvan, is voor rekening van de huurder indien en voor zover vergoeding van die schade niet is gedekt door enige door de huurder afgesloten verzekering.

13.b. Het is huurder niet toegestaan om in de gehuurde materialen door middel van spijkeren, nieten, schroeven of anderszins zaken te bevestigen. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod en dientengevolge schade veroorzaakt zal de huurder verplicht zijn tot vergoeding van de delen die door huurder door overtreding van dit verbod zijn beschadigd.

13.c. Het is huurder niet toegestaan om de gehuurde materialen te laten duwen, slepen of vervoeren door enig ander voertuig. Indien huurder zich niet houdt aan het hier genoemde verbod wordt de waarborg ingehouden voor de al dan niet zichtbare schade/buitengewone slijtage aan de gehuurde materialen.

13.d. Het is de huurder/bestuurder niet toegestaan om roekeloos gedrag te vertonen met de gehuurde materialen. (Niet-exhaustieve lijst van voorbeelden: van een berg rijden zonder tijdig te remmen, van trappen rijden, tegen obstakels aanrijden, wegverkeerstekens negeren, andere weggebruikers negeren…).

Als de huurder zich niet houdt aan het bovenstaande verbod wordt de waarborg ingehouden bij al dan niet zichtbare schade/ buitengewone slijtage van de gehuurde materialen.

13.e. Bij elke schade, hoe klein dan ook, wordt de waarborg volledig ingehouden en na berekening van de kosten wordt de eventuele overschot van de waarborg teruggestort op de rekening van de persoon die de waarborg betaald heeft. Indien de kosten hoger zijn dan de ingehouden waarborg wordt hier een bijkomende factuur van opgemaakt te betalen door de huurder.

Artikel 14: Verzekeringen

14.a. De gehuurde materialen zijn door verhuurder verzekerd tegen zaakschade aan derden, voor zover deze voortvloeit uit het gebruik van het gehuurde en voor zover er een fout van Beer-Cycle bewezen is.

Indien blijkt dat de bestuurder alcohol of eender welke andere substanties die de alertheid kunnen beïnvloeden, heeft gebruikt, vervalt elke aansprakelijk van Beer-Cycle.  Het is aan te raden om een bijkomende verzekering te nemen indien de Beer-Cycle gehuurd wordt zonder BOB van Beer-Cycle. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringsmakelaar.

14.b. De huurder is aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen, die bij aanvang van de huurperiode niet waren geconstateerd, alsmede voor schade aan verhuurder ten gevolge van verlies en/of diefstal tijdens de huurperiode.

Artikel 15: Wettelijke Aansprakelijkheid

Het gebruik van de materialen komt geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder dient er voor zorg te dragen dat de gehuurde materialen worden bestuurd door een bestuurder die een door verhuurder opgestelde bestuurdersverklaring heeft ondertekend. De minimum leeftijd van de bestuurder van de gehuurde materialen is 18 jaar. Deze bestuurder is verkeersdeelnemer en dient zich derhalve te houden aan de verkeerswetgeving. De bestuurder dient in het bezit te zijn van een geldig permanent rijbewijs B op zijn/haar naam. De bestuurder is aansprakelijk voor schade ontstaan door zijn/haar onzorgvuldig handelen.

Artikel 16: Weigeringsrecht verhuurder

Verhuurder of afgevaardigde van verhuurder heeft te allen tijde het recht om zonder opgaaf van redenen een huurovereenkomst niet aan te gaan of éénzijdig te annuleren of stop te zetten.

Artikel 17: Gebruik door derden

Het is huurder niet toegestaan de gehuurde materialen aan derden te verhuren of in bruikleen af te staan, al of niet tegen vergoeding.

Artikel 18: Sabam en auteursrechten

Alle kosten met betrekking tot sabam en auteursrechten die voortvloeien uit het door huurder ten gehore brengen van muziek, hetzij mechanisch hetzij live, in openbare dan wel besloten gelegenheden, alsmede uit het vastleggen van die muziek op audiodragers, waarbij dit ten gehore brengen en/of vastleggen geschiedt via door verhuurder beschikbaar gestelde materialen, zijn geheel voor rekening van huurder die voorts verhuurder vrijwaart tegen elke mogelijke aanspraak terzake door Sabam en auteursrechten.

Artikel 19: Recht van toezicht

De verhuurder heeft het recht iemand te laten toezien op de gehuurde materialen. Deze persoon kan het gebruik van de gehuurde materialen ook stopzetten indien nodig.

Artikel 20: Reclame

Het is verboden de reclamepanelen van het gehuurde onleesbaar te maken of te verwijderen.

Artikel 21: Reserveren

De reservatie staat vast als dit schriftelijk bevestigd is door zowel de verhuurder als de huurder via email, post of sms.

Artikel 22: Levering en ophaling

Het is de verantwoordelijkheid van de huurder om geschikte locaties te voorzien voor het laden en lossen van de Beer-Cycle.

Een geschikte locatie is een locatie waar de levering, laden en lossen het verkeer niet stilleggen of te sterk hinderen, geen doodlopende straat waar niet kan gekeerd worden in de straat, geen éénrichtingsstraat met 1 rijvak, geen grasveld…

Het dient een locatie te zijn waar gemakkelijk gemanoeuvreerd kan worden, waar de ondergrond verhard is en voldoende plaats en licht is. Als de chauffeur moet zoeken naar een geschikte plaats om te leveren dan is deze tijd inbegrepen in de gehuurde tijd van de Beer-Cycle. Als de chauffeur een geschikte plaats moet zoeken om op te halen waardoor we laattijdig kunnen opladen wordt de waarborg volledig ingehouden en na berekening van de kosten wordt de overschot van de waarborg teruggestort op de rekening van de persoon die de waarborg betaald heeft.

Artikel 23: BOB chauffeur

Als er een BOB chauffeur van Beer-Cycle gehuurd wordt, dienen de start en eind locatie dezelfde te zijn en dient er voldoende plaats te zijn om het voertuig dat de Beer-Cycle levert, te kunnen parkeren tijdens de rit. Als de chauffeur moet zoeken naar een geschikte plaats om te leveren/parkeren/ophalen dan is deze tijd inbegrepen in de gehuurde tijd van de Beer-Cycle.

Artikel 24: Tapinstallatie

Als de tapinstallatie gehuurd wordt, is dit zonder vat. Een vat dient zelf aangekocht en meegebracht te worden. Er is standaard een bajonet aansluiting voorzien (een draaikop, gebruikt voor onder andere Stella, Jupiler, Bockor, Primus, Heineken).

Het is aan de huurder om tijdig te laten weten indien het gekochte vat een andere aansluiting heeft (een schuifkop, gebruikt voor Maes, Cristal…)